• ปรึ กษาลงคะแนน议事投票
 • ประชุ มสั มมนา会议研讨
 • การประเมิ นผลการเรี ยนการสอน教学评估
 • การประกวดนางงาม选秀赛事
 • 中天电子
  • สภาประชาชนแห่ งชาต \ สภาที ่ ปรึ กษาทางการเมื องแห่
   งชาติ คณะกรรมาธิ การ \ รั ฐสภา
  • ลงคะแนนทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และการประเมิ นผลประชาธิ ปไตยสำ หรั บญั ตติ
  • แสดงถึ งความตั ้ งใจของผู ้ แทนอย่ างเต็ มที ่
   เล่ นบทบาทของผู ้ แทนให้ ดี ขึ ้ น
   และส่ งเสริ มความเป็ นวิ ทยาศาสตร์ และความเป็ นประ
   ชาธิ ปไตยของขั ้ นตอนการตั ดสิ น
  公选面试与评先评优
  • การประชุ มขององค์ กร \ การประเมิ นผลการฝึ กอบรมภายใน
  • แบบสอบถาม การประเมิ นผลในสถานที ่ การประเมิ นผลการฝึ กอบรม
  • เสริ มสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของผู ้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
   รวบรวมความคิ ดเห็ นของผู ้ ชมได้ อย่ างรวดเร็ ว
   การประเมิ นผลการประชุ มหรื อผลการฝึ กอบรมอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ !
  问卷调查现场测评培训考核
  • K12 โรงเรี ยน \ วิ ทยาลั ยและมหาวิ ทยาลั ย
  • ข้ อเสนอแนะการตอบคำ ถามในชั ้ นเรี ยน การทดสอบและแบบฝึ กหั ดแบบมาตรฐาน
  • เครื ่ องมื อตอบคำ ถามชนิ ดหนึ ่ งที ่ สามารถช่ วยครู ประเมิ นผลการเรี ยนในชั ้ น
   เรี ยนของนั กเรี ยน และทำ สถิ ติ ผลคะแนนการทดสอบได้ อย่ างร่ วดเร็ ว
  课堂答题反馈
  • TV Show\ การประกวดความรู ้ \ อิ นเตอร์ แอคที ประชุ มประจำ ปี
  • การโหวตของผู ้ ชมและแย่ งตอบในการประกวดความรู ้
  • การโหวตของผู ้ ชม การให้ คะแนน แย่ งตอบ ตอขคำ ถาม
   กิ จกรรมโต้ ตอบหลากหลายเพิ ่ มความสนุ กในสถานที ่ จั ดงาน!!
   中天电子无线电子投票
   中天电子
   电子投票器
   Please Vote
   中天电子
   中天电子
   美洲投票反馈
   อเมริกา
   欧洲投票反馈
   ยุโรป
   亚洲投票反馈
   เอเชีย
   非洲投票反馈
   แอฟริกา
  • 中天电子
  • อิ เล็ กทรอนิ กส์ จงเที ยนก่ อตั ้ งขึ ้ นเมื ่ อปี ค.ศ. 1998
  • เป็ นผู ้ นำ ในอุ ตสาหกรรมการลงคะแนนอิ เล็ กทรอนิ กส์
   Leading Interaction Solution Provider
   • ผู ้ ใช้ รั ฐบาล
   • ผู ้ ใช้ การศึ กษา
   • ผู้ใช้องค์กร
   • ผู ้ ใช้ สื ่ อมวลชน
    ค้ นหาตั วแทนจำ หน่ ายที ่ ใกล้ กั บตั วท่ าน หรื อฝากข้ อความเกี ่ ยวกั บความต้ องการการสั ่ งซื ้ อของท่ านไว้
    ลิ ขสิ ทธิ ์ เป็ นของบริ ษั ทฉางชาจงเที ยนออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ จำ กั ด
    เว็ บไซต์ นี ้ พั ฒนาโดยใช้ HTML5\CSS3 เพื ่ อให้ ได้ รั บผลการรั บชมที ่ ดี ที ่ สุ ด แนะนำ ให้ เข้ าชมเว็ บไซต์ โดยใช้ เบราว์ เซอร์ IE10 ขึ ้ นไป