เปรี ยบเที ยบเพื ่ อเลื อกประเภทอุ ปกรณ์ เสริ มที ่ เลื อกได้ซอฟต์ แวร์ ที ่ เลื อกได้
中天电子
小基站
EA1000
สถานี ขนาดเล็ ก
EA1000
  ฟั งก์ ชั นหลั ก
 • 2.4Gเทคโนโลยี RF ไร้ สาย
 • ระยะทางในการสื ่ อสาร<100เมตร
 • ความจุ ที ่ แนะนำ สำ หรั บสถานี เดี ่ ยวคี ย์ บอร์ ดลงคะแนน 400 ตั ว
 • แหล่ งจ่ ายไฟแบบ USB
 •  
  • หมายเหตุ
 • เหมาะสำ หรั บคี ย์ บอร์ ดลงคะแนนแบบ2.4G เทคโนโลยี RF ทั ้ งหมด เนื ่ องจากว่ าคี ย์ บอร์ ดลงคะแนนบางส่ วนมี ระยะทางในการสื ่ อสารแค่ 30 เมตรกรุ ณาใช้ ระบบภายในช่ วงที ่ มี ประสิ ทธิ ภาพของคี ย์ บอร์ ด
 • 大基站
EA4000T
  สถานี ขนาดใหญ่
  EA4000T
   ฟั งก์ ชั นหลั ก
 • 2.4G เทคโนโลยี RF ไร้ สาย
 • ระยะทางในการสื ่ อสาร>100เมตร
 • ความจุ ที ่ แนะนำ สำ หรั บสถานี เดี ่ ยว คี ย์ บอร์ ดลงคะแนน 2000 ตั ว
 • สนั บสนุ นหลายสถานี คอลเลกชั นและขยายจำ นวนคี ย์ บอร์ ด
 • แหล่ งจ่ ายไฟมี สองแบบ USB หรื อ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ า
  • หมายเหต
 • เหมาะสำ หรั บคี ย์ บอร์ ดลงคะแนนแบบ2.4Gเทคโนโลยี RF ทั ้ งหมด เนื ่ องจากว่ าคี ย์ บอร์ ดลงคะแนนบางส่ วนมี ระยะทางในการสื ่ อสารแค่ 30 เมตรกรุ ณาใช้ ระบบภายในช่ วงที ่ มี ประสิ ทธิ ภาพข
  องคี ย์ บอร์ ด
 • สถานี ขนาดใหญ่ บางส่ วนใช้ 433MHzเทคโนโลยี RF ไร้ สายกรุ ณาใช้ คู ่ กั บคี ย์ บอร์ ดลงคะแนนที ่ สนั บสนุ นเทคโนโลยี 433MHz
 • 中天电子
  中天电子
  ตู ้ ชาร์ จนิ รภั ยซี รี ส์ 1
   คู ่ มื อการใช้ งาน
 • ความจุ การชาร์ จ: 50ตั ว/ตู ้
 • ระยะเงลาการชาร์ จ: 3ชั ่ วโมง
 • เหมาะสำ หรั บคี ย์ บอร์ ดพลั งงานลิ เธี ยม
 • 中天电子
  ตู ้ ชาร์ จนิ รภั ยซี รี ส์ 5
   คู ่ มื อการใช้ งาน
 • ความจุ การชาร์ จ: 75ตั ว|48ตั ว/ตู ้
 • ระยะเงลาการชาร์ จ: 3ชั ่ วโมง
 • เหมาะสำ หรั บคี ย์ บอร์ ดพลั งงานลิ เธี ยม
 • 中天电子
  กระเป๋ าพกพา
   คู ่ มื อการใช้ งาน
 • ความจุ บรรจุ : 15|30|60|100ตั ว/แพคเกจ
 • เหมาะสำ หรั บคี ย์ บอร์ ดพลั งงานลิ เธี ยม แต่ ละร่ นมี ความจุ บรรจุ ไม่ เหมื อนกั น
  สายด่ วนการสั ่ งซื ้ อ:+86 731 85123999
  ค้ นหาตั วแทนจำ หน่ ายที ่ ใกล้ กั บตั วท่ าน หรื อฝากข้ อความเกี ่ ยวกั บความต้ องการการสั ่ งซื ้ อของท่ านไว้
  ลิ ขสิ ทธิ ์ เป็ นของบริ ษั ทฉางชาจงเที ยนออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ จำ กั ด
  เว็ บไซต์ นี ้ พั ฒนาโดยใช้ HTML5\CSS3 เพื ่ อให้ ได้ รั บผลการรั บชมที ่ ดี ที ่ สุ ด แนะนำ ให้ เข้ าชมเว็ บไซต์ โดยใช้ เบราว์ เซอร์ IE10 ขึ ้ นไป