เปรี ยบเที ยบเพื ่ อเลื อกประเภทอุ ปกรณ์ เสริ มที ่ เลื อกได้ซอฟต์ แวร์ ที ่ เลื อกได้
ให้ เราช่ วยเลื อกระบบลงคะแนนที ่ เหมาะสมให้ กั บท่ านเถอะ!
 • ปรึ กษาลงคะแนน
 • ประชุ มสั มมนา
 • การประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
 • 中天电子
  中天电子
  E10
   ฟั งก์ ชั นหลั ก
 • สนั บสนุ น / คั ดค้ าน /สระสิ ทธิ ์ - สามปุ ่ มลงคะแนน
 • เลื อก N จาก M(N≤M)- เลื อกตั ้ งตามรายชื ่ อ;
 • พอใจ/โดยทั ่ วไปพอใจ/ไม่ พอใจ – ประเมิ นแบบห้ าระดั บ
  • คุ ณสมบั ติ หลั ก
 • 2.4Gเทคโนโลยี RF ไร้ สาย
 • <150เมตร ระยะทางในการสื ่ อสาร
 • >80ชั วโมง เวลาทำ งาน
 • <2000 คน จำ นวนคนที ่ ลงคะแนน
 • 32 ช่ องทางการสื ่ อสาร
 • แหล่ งจ ่ ายไฟเป็ นแบตเตอรี ่ ลิ เธี ยม ชาร์ จแบตได้
 • 中天电子
  ตั วอย่ างการประยุ กต
 • M52Li
   ฟั งก์ ชั นหลั ก
 • สนั บสนุ น / คั ดค้ าน /สระสิ ทธิ ์ - สามปุ ่ มลงคะแนน
 • พอใจ/โดยทั ่ วไปพอใจ/ไม่ พอใจ – ประเมิ นแบบห้ าระดั บ
  • คุ ณสมบั ติ หลั ก
 • 2.4Gเทคโนโลยี RF ไร้ สาย
 • <100 เมตร ระยะทางในการสื ่ อสาร
 • <80 ชั วโมง เวลาทำ งาน
 • <400คน จำ นวนคนที ่ ลงคะแนน
 • แหล่ งจ่ ายไฟเป นแบตเตอรี ่ ลิ เธี ยม ชาร์ จแบตได
 • 中天电子
  ตั วอย่ างการประยุ กต
 • สายด่ วนการสั ่ งซื ้ อ:+86 731 85123999
  ค้ นหาตั วแทนจำ หน่ ายที ่ ใกล้ กั บตั วท่ าน หรื อฝากข้ อความเกี ่ ยวกั บความต้ องการการสั ่ งซื ้ อของท่ านไว้
  ลิ ขสิ ทธิ ์ เป็ นของบริ ษั ทฉางชาจงเที ยนออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ จำ กั ด
  เว็ บไซต์ นี ้ พั ฒนาโดยใช้ HTML5\CSS3 เพื ่ อให้ ได้ รั บผลการรั บชมที ่ ดี ที ่ สุ ด แนะนำ ให้ เข้ าชมเว็ บไซต์ โดยใช้ เบราว์ เซอร์ IE10 ขึ ้ นไป