ปรึ กษาลงคะแนน ประชุ มสั มมนาการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนการประกวดนางงาม
ผู ้ เชี ่ ยวชาญการลงคะแนนจะทำ อะไรเพ อการประเมิ นการเรี ยนการสอนได้ ?
แพลตฟอร์ มข้ อมู ลใหญ่ สามผ่ านสองที ่ ง่ ายต่ อการใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล เป็ นเครื ่ องตอบคำ ถามขั ้ นเทพและเครื ่ องช่ วยสอนขั ้ นเทพ
K12 - การประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
เป็ นเครื ่ องช่ วยครู ตรวจสอบการบ้ านได้ อย่ างง่ ายตาย
 • การทดสอบและแบบฝึ กหั ดแบบมาตรฐาน

 • จั ดการทดสอบในคาบเรี ยน ทดสอบรายสั ปดาห์ ทดสอบรายเดื อนทั ้ งหมดเก้ าวิ ชาง่ าย ๆ

 • ห้ องเรี ยน – สอบกั นทั ้ งโรงเรี ยนแต่ ไม่ แ ทรกแซงกั น
  นั กเรี ยน -ตอบการทดสอบอย่ างอิ สระ
  ครู –ไม่ ต้ องเหนื ่ อยเก็ บกระดาษข ้ อสอบ

 • ตรวจกระดาษข้ อสอบ – เก็ บกระดาษข้ อสอบและให้ คะแนนโดยอั ตโนมั ติ
  ผลคะแนน – ประกาศอั นดั บทั นที
  การวิ เคราะห์ - ล็ อคคำ ถามที ่ ผิ ดพลาดง่ าย
  การประเมิ น – วิ ทยาศาสตร์ ถู กต้ องและมี ประสิ ทธิ ภาพ
 • รุ ่ นที ่ แนะนำ
  S56
 • วิ ทยาลั ยและมหาวิ ทยาลั ย - การประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
  เครื ่ องช่ วยอาจารย์ ทำ การวิ จั ยอย่ างง่ าย ๆ
 • การตอบสนองผลการตอบคำ ถามในคาบเรี ยน
 • รุ ่ นที ่ แนะนำ
  S52Plus
 • ถ้ าอยากได้ ข้ อมู ลผลิ ตภั ณฑ์ เพ เปรี ยบเที ยบเพื ่ อเลื อกประเภท เปรี ยบเที ยบเพ อเลื อกประเภทหรื อติ ดต่ อฝ่ ายขาย
  ค้ นหาตั วแทนจำ หน่ ายที ่ ใกล้ กั บตั วท่ าน หรื อฝากข้ อความเกี ่ ยวกั บความต้ องการการสั ่ งซื ้ อของท่ านไว้
  ลิ ขสิ ทธิ ์ เป็ นของบริ ษั ทฉางชาจงเที ยนออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ จำ กั ด
  เว็ บไซต์ นี ้ พั ฒนาโดยใช้ HTML5\CSS3 เพื ่ อให้ ได้ รั บผลการรั บชมที ่ ดี ที ่ สุ ด แนะนำ ให้ เข้ าชมเว็ บไซต์ โดยใช้ เบราว์ เซอร์ IE10 ขึ ้ นไป