ปรึ กษาลงคะแนน ประชุ มสั มมนาการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนการประกวดนางงาม
观众投票与竞赛抢答解决方案
 • TV-SHOW | รายการทอล์ คโชว การตอบสนองของผู ้ ชม
 • ก่ อตั ้ งขึ ้ นเมื ่ อปี ค.ศ.1998 และเปิ ดตั วระบบการลงคะแนนของผู ้ ชมรุ ่ นแรกที ่ ความน่ าเชื ่ อถื อในการถ่ าย ทอดสดทางโทรทั ศน์ ปี ค.ศ.2001 70% ของโทรทั ศน์ ทั ่ วประเทศได้ ร่ วมมื อกั บจงเที ยน …ปั จจุ บั นนี ้ ระบบการตอบสนองผลการลงคะแนนผู ้ ชมจงเที ยนก็ ยั งเป็ นตั วเลื อกที ่ ดี ที ่ สุ ดในกิ จกรรมการแข่ งขั นของท่ าน
  • ที วี เซี ่ ยงไฮ้ โอเรี ยนเต็ ล รายการไอดอลจี น
  • หู หนานที วี รายการดาวนกอิ นทรี
  • ที วี ดาวเที ยมชิ งไห่
   รายการดอกไม้ บาน
  • ที วี ดาวเที ยมเซิ นเจิ ้ น รายการคณะปร ะสานเสี ยง
  • ที วี ดาวเที ยมเจ้ อเจี ยง รายการฉั นรั กที ่ จะจำ เนื ้ อเพลง
  • ที วี เซี ่ ยงไฮ้ โอเรี ยนเต็ ล รายการแสดงคว ามสามารถพิ เศษจี น
  • ที วี ดาวเที ยมหู เป่ ย์
   รายการชายและหญิ งมี ความแตกต่ าง
  • ที วี ดาวเที ยมเจี ยงซู
   รายการถ้ าไม่ จริ งใจก็ อย่ ามากว
 • 中天电子
 • 中天电子
 • 中天电子
 • ถ้ าอยากได้ ข้ อมู ลผลิ ตภั ณฑ์ เพ เปรี ยบเที ยบเพื ่ อเลื อกประเภท เปรี ยบเที ยบเพ อเลื อกประเภทหรื อติ ดต่ อฝ่ ายขาย
  ค้ นหาตั วแทนจำ หน่ ายที ่ ใกล้ กั บตั วท่ าน หรื อฝากข้ อความเกี ่ ยวกั บความต้ องการการสั ่ งซื ้ อของท่ านไว้
  ลิ ขสิ ทธิ ์ เป็ นของบริ ษั ทฉางชาจงเที ยนออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ จำ กั ด
  เว็ บไซต์ นี ้ พั ฒนาโดยใช้ HTML5\CSS3 เพื ่ อให้ ได้ รั บผลการรั บชมที ่ ดี ที ่ สุ ด แนะนำ ให้ เข้ าชมเว็ บไซต์ โดยใช้ เบราว์ เซอร์ IE10 ขึ ้ นไป